KVKK KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ

KVKK KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ


Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş.- www.mastertechbt.com olarak
kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.
Bu kapsamda, Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş ve www.mastertechbt.com, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile
sizleri aydınlatmak isteriz. Şirketimiz ve web sitemiz www.mastertechbt.com ile paylaştığınız
kişisel verileriniz, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunması önceliğiyle KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme
ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun
şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt
içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek ve
sınıflandırılabilinecektir. İş bu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız
hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.


1- TANIMLAR
Kanunun amaçları çerçevesinde, aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır:
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi;
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik
ve genetik verileri;
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan herhangi bir gerçek veya tüzel
kişiyi;
Veri İşleyen: Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş tarafından verilen yetkiye dayanarak
onun adına Kişisel Verileri işleyen üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiyi;
İlgili Kişi: Kişisel Verileri işlenen gerçek kişiyi;
Veri Kayıt Sistemi: Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş tarafından kullanılan Kişisel
Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini;
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu;
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu;
Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.


2- VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ
Veri Sorumlusu : Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Adres : Merkez Mah. Seçkin Sok. Dap Yapı Z Ofis o:2-4/A, D:266, 34406

Kâğıthane/İstanbul

Telefon : +90 212 477 80 00
E-posta : info@mastertechbt.com
Web Sitesi : www.mastertechbt.com


3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş., ticari ortaklar için; KVKK md. 5(2)(c)’de
düzenlenen istisnalar hariç olmak kaydıyla, Kişisel Verileri sadece aşağıda belirtilen amaç
ve dayanaklar çerçevesinde işleyeceğini taahhüt etmektedir;
 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Talep / Şikayetlerin Takibi
 Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Ücret Politikasının Yürütülmesi
 Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi


4- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

İlgili kişilerce belirtilen hakların kullanılması için Kişiler Verilere ilişkin olarak
ilgili kişilerin kimliklerinin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte taleplerini aşağıdaki
iletişim yollarından yararlanarak yazılı şekilde iletilmesi gerekmektedir:
 info@mastertechbt.com adresine elektronik posta vasıtasıyla
 “Merkez Mah. Seçkin Sok. Dap Yapı Z Ofis o:2-4/A, D:266, 34406
Kâğıthane/İstanbul” adresine posta vasıtasıyla.

5- KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEP ve ŞARTLARI
Kişisel verileriniz Kanun'un 5’inci Maddesi ve 8’inci Maddesi uyarınca aşağıdaki
hukuka uygunluk sebeplerinden birine veya birkaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta
ve işlenmekte, yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, ancak bu
Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
5.1. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme.
5.2. Kişisel verilerin işlenme şartları:
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel
verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz web sitemiz dijital iletişim formunu doldurmanız aracılığıyla veya
şirketimizle yapmış/yapacak olduğunuz iletişim, satış, pazarlama, hizmet sağlama veya
organizasyon faaliyetleri kapsamında toplanmaktadır.


7- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş., hukuka uygun olan kişisel veri işleme
amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve
özel nitelikli kişisel verilerini yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere (resmi ve özel mercilere,
vergi daireleri ve bankalar, kamu kurumları, mahkemeler, icra daireleri, kolluk kuvvetleri,
ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri,
iş ortaklarımız ve yetkilileri, şirket çalışanlarımız, tedarikçiler ve çalışanları)
aktarabilmektedir. Şirket’imiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen
düzenlemelere uygun hareket etmektedir.


8- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Şirket’imiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin
tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir.
Bu kapsamda Şirket’imiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre
öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun
davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda
periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha
yöntemleri ile imha edilmektedir.


8- KVK POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş., işbu Politika’da faaliyetlerin gerektirdiği
ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Söz konusu değişikliğe uğramış
olan Politika metni web sitemizde ilan edilmekle yürürlüğe girecektir.


9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ
Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile yürütülecek iletişim, satış, pazarlama,
hizmet sağlama veya organizasyon faaliyetleri kapsamında ve www.mastertechbt.com
nezdindeki hizmetlerimizden faydalanırken ve açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer
alan "Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel
verilerinizin KVKK kapsamında Master Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş –
www.mastertechbt.com tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda
belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurtdışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan
etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.